Bestemmingsplan

Bestemmingsplan wijzigingen

Voor uw project kan het nodig zijn het geldende bestemmingsplan te wijzigen. Daar komt best wat bij kijken. Bureau Verkuylen kan het nieuwe bestemmingsplan opstellen en u verder begeleiden bij de procedure door te overleggen en te corresponderen met de gemeente en andere betrokken instanties.

Wij hebben uitgebreide ervaring bij het uitvoeren van projecten van diverse omvang en complexiteit, en hebben kennis van wat bij een bestemmingsplan komt kijken.

Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan zijn de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een afgebakend stuk grond of gebied. Zo mag een bepaalde plek bijvoorbeeld voor wonen, recreatie of bedrijvigheid gebruikt worden.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de regels en de verbeelding (of plankaart).

De toelichting bevat een beschrijving van de gewenste ontwikkeling of het gebied, een toetsing aan het relevante beleid, een verantwoording voor de gekozen bestemmingen en toont aan dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. Om de uitvoerbaarheid te beoordelen wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (o.a. bodem, geluid, geur, veiligheid), archeologie, ecologie, water en financiën. Voor deze aspecten kan een specialistisch onderzoek nodig zijn.

In de regels en op de verbeelding is opgenomen of en hoe er gebouwd mag worden, en waar de gebouwen en onbebouwde gronden voor mogen worden gebruikt. In de regels kunnen bijvoorbeeld bepalingen opgenomen worden ten aanzien van de hoogte of oppervlakte van gebouwen, het aantal woningen dat mag worden gerealiseerd, restricties aan het bewerken van de grond, etc.

De verbeelding is een tekening met bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen. De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.