Omgevingsvergunning nodig?

Studio AR voorziet in het aanvragen van uw vergunning(en) inclusief alle benodigdheden (tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, rapportages en dergelijke) die nodig zijn. Maar heeft u deze ook echt nodig? Sinds enkele jaren zijn er meer mogelijkheden om zonder vergunning toch te bouwen. In enkele gevallen bent uw wel verplicht een melding te doen. Welke vergunningen, meldingsplichten en ontheffingen zijn er? Twijfel je over of je een vergunning nodig hebt, check het zelf op: https://www.omgevingsloket.nl/
Let op, het bouwwerk moet wel altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit, daarop kun je ook gecontroleerd worden.

 

Wat kun wij u bieden?

Afhankelijk van de situatie van uw huidige bouwwerk is er soms veel meer mogelijk dan binnen de standaard vrijstellingen mogelijk is. Soms met een kleine aanpassing van uw ontwerp of door toch een  omgevingsvergunning aan te vragen.
Heeft uw een groot kavel (al dan niet bebouwd), dan zijn er vaak ook weer aanvullende mogelijkheden.
Als derde kan het bestemmingsplan waarbinnen uw kavel valt u ook extra mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld u kunt vergunningvrij (slechts) uw hoofdgebouw vergroten, maar met een vergunning kunt u zelfs een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.
In andere gevallen kan er weer gebruik gemaakt worden van een president werking.

Met andere woorden, behaald u zelf met de standaard vrijstellingen nog niet uw gewenste eindresultaat. Laat ons dan even meekijken in uw situatie. Vaak is al heel snel duidelijk wat binnen uw situatie haalbaar is.

 

Wat is een omgevingsvergunning?

Vroeger was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms nog andere vergunningen, zoals een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die ‘losse’ vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de ‘omgevingsvergunning’. Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan kan het dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vergunningen, meldingen en ontheffingen

Een bouwvergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde bouwactiviteit uit te voeren. Denk bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning, bedrijfsgebouw, maar ook voor kleinere bouwwerken en aanpassingen zoals het plaatsen van een dakkapel, erker of paardenstal. Ook is er een vergunning nodig voor het aanleggen van een oprit (inritvergunning), het slopen van een bouwwerk (sloopvergunning), het kappen van een boom (kapvergunning). Al deze vergunningstrajecten en meer zijn tegenwoordig samengevat onder de naam omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning wordt ingediend via het digitale Omgevingsloket (OLO), hiervoor is een DigiD nodig of eHerkenning om als bedrijf de aanvraag in te dienen voor jezelf of je opdrachtgevers. Tijdens het proces van digitaal indienen worden diverse eenvoudig maar ook meer specialistische vragen gesteld. Dat maakt het proces wat ontoegankelijk voor onbekend. In de meeste gevallen dient Studio AR als expert de aanvraag in namens de opdrachtgever. Een voordeel hiervan is dat Studio AR ook betrokken blijft in de correspondentie met het ‘bevoegd gezag’ (in veel gevallen de gemeente).

Omgevingsvergunning nodig voor…

* Bouwen  (bouwvergunning)
* Werk of werkzaamheden uitvoeren
* Weg aanleggen of veranderen
* Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
* Bouwwerk brandveilig gebruiken (brandveiligheid)
* Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
* Oprichting
* Revisie
* Verandering
* Milieuneutraal veranderen (voorheen Melding 8.19 Wm)
* Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
* Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
* Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
* Slopen op grond van ruimtelijke regels
* Uitrit aanleggen of veranderen (oprit)
* Alarminstallatie aanleggen
* Kappen van bomen
* Reclame plaatsen (o.a. lichtreclame, vlaggen, banieren, teksten op de gevel)
* Roerende zaken opslaan
* Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
* Gebruik gesloten stortplaatsen
* Beschermingsgebieden waterwinning
* Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
* Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Omgevingsvergunning gerelateerde meldingen
* Melding bouwwerk brandveilig gebruiken
* Melding slopen en/of asbest verwijderen
* Melding buiten inrichtingen stoffen in de bodem of de riolering brengen
* Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Contact